پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

درخواست عضویت

فرم مشخصات همکاران پژوهشی و تحقیقاتی متقاضی عضویت در جامعه اندیشمندان ترافیک کشور
( ویژه همکاران غیرنظامی)
وارد کردن نام الزامی است.
وارد کردن نام خانوادگی الزامی است.
وارد کردن نام پدر الزامی است.
وارد کردن شماره شناسنامه الزامی است.
وارد کردن کد ملی 10 رقمی الزامی است.
مشخص نمودن تاریخ تولد الزامی است.
وارد کردن تلفن ثابت فقط با عدد و همراه کد شهر الزامی است.
وارد کردن شماره تلفن همراه فقط با عدد الزامی است.
وارد کردن پست الکترونیک به صورت صحیح الزامی است.
عنوان زبان خارجی میزان آشنایی پایه علمی
تاریخ استخدام تاریخ شروع همکاری تاریخ خاتمه همکاری نوع استخدام عملیات
حذف

افزودن سطر جدید به سوابق شغلی
وارد کردن سوابق شغلی الزامی است. اشکال در ردیف های 1 و 2 و 3 میباشد
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی دانشگاه دانشکده عملیات
حذف

افزودن سطر جدید به سوابق تحصیلی
وارد کردن سوابق تحصیلی الزامی است. اشکال در ردیف های 1 و 2 و 3 میباشد
مشخص کردن گروه مورد علاقه الزامی است.
مشخص نمودن نوع پژوهشگر الزامی است.
مشخص نمودن نوع همکاری الزامی است.
مشخص نمودن نحوه همکاری الزامی است.
مشخص نمودن زمان های همکاری الزامی است.
مشخص نمودن ماهیت اجرایی الزامی است.
مشخص نمودن نوع ارتباط الزامی است.
مشخص نمودن گروه مرتبط الزامی است.