پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

پنجاه و چهارمین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارهای جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

تاریخ و ساعت 23:52:30 دسته بندی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور دریافت پست دانلود - چاپ

پنجاه و چهارمین جلسه گروه ترافیک،فرهنگ و رفتارهای جامعه اندیشمندان ترافیک کشور، در تاریخ 97/06/06 روز سه شنبه، در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.