پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

شصت و چهارمین جلسه کارگروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

تاریخ و ساعت ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ , ۰۰ دسته بندی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور دریافت پست دانلود - چاپ

شصت و چهارمین جلسه کارگروه قوانین،مقررات و ساختارهای سازمانی جامعه اندیشمندان ترافیک کشور،در تاریخ 97/05/15 روز دوشنبه، در مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا برگزار گردید.