پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

گروه های جامعه اندیشمندان ترافیک کشور

نام گروه رئیس گروه لیست اعضا
اصلاح فرآیند ارائه خدمات ترافیکی علی فرجی
ترافیک، فرهنگ و رفتارها دکتر غلامرضا شیران
سلامت و ترافیک دکتر حمید سوری
عملیات ترافیک دکتر کامران رحیم اف
فناوری اطلاعات دکتر محمد رضا احدی
فنی مهندسی و استانداردها دکتر یوسف حجت
قوانین و مقررات و ساختارهای سازمانی دکتر امیر جعفر پور