پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

زمان 12 شهریور 1397 مکان دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم و فنون انتظامی

اهداف همایش : -توسعه مبانی نظری کارکردهای ترمیمی و پیشگیری از جرم -تولید داداه های تجربی در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم -آشنایی با نتایج تحقیقات و تجارب سایر کشورها از طریق مطالعات تطبیقی -مطالعه تعامل پلیس با سازمان ها و نهادها در حوزه عدالت ترمیمی -ارائه شیوه های اثربخشی برای پلیس در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم.

-آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 آذر 1397

-مقالات برتر در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام به چاپ خواهند رسید.

-تلفن دبیرخانه : 021-48931738