پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

هیات مدیره

آخرین تغییر ۲۶ مهر ۱۳۹۷

ردیف نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی سمت
1 تقی مهری دکترا رئیس جامعه
2 محمود  صفارزاده دکترا نایب رئیس
3 شهریار بهزاد بصیرت دکترا دبیر جامعه
4 محمدرضا مهماندار دکترا عضو دائمی هیئت رئیسه
5 علی اکبر  فرهنگی دکترا عضو دائمی هیئت رئیسه
6 شهریار افندی زاده  دکترا عضو دائمی هیئت رئیسه
7 محمد بلغاری دکترا عضو دائمی هیئت رئیسه
8 ناصر پورمعلم دکترا عضو دائمی هیئت رئیسه
9 حمید  سوری دکترا رئیس گروه (سلامت)
10 کامران رحیم اف دکترا رئیس گروه (عملیات ترافیک)
11 مهدی  شفیعیان دکترا رئیس گروه (فنی مهندسی)
12 محمد رضا احدی دکترا رئیس گروه (فناوری)
13 علی  فرجی کارشناسی رئیس گروه (اصلاح فرایند)
14 امیر جعفرپور دکترا رئیس گروه (قوانین)
15 غلامرضا شیران دکترا رئیس گروه (فرهنگ ترافیک)
16  میرفاضل نیک زاد کارشناسی ارشد عضو دائمی هیات رئیسه
17 عباسعلی موحدی نژاد کارشناسی عضو دائمی هیئت رئیسه

 

 

1) رئیس و نایب رئیس در مجمع عمومی سالیانه جامعه اندیشمندان ترافیک کشور، توسط اعضا انتخاب می گردند.

 

2) روسای گروه ها  از بین اساتید پیشکسوت و نیز دارای رتبه علمی بالاتر، توسط اعضای گروه انتخاب و تعیین می گردند.