پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

فصلنامه های علمی پژوهشی راهور بازگشت »

سال پنجم-شماره 16-بهار 95 صاحب امتیاز :
بررسی تأثیر ابعاد سبک زندگیب ر انضباط رانندگی در شهرهای اردکان و میبد اعظم مقیمی، محمد عابدی اردکانی تأثیر رفتار رانندگان اتوبو سهای شرکت واحد تهرانب زرگب ر تصادفات درو نشهری علی ...
سال چهارم-شماره 13-تابستان 1394 صاحب امتیاز :
تبیین عوامل موثر بر کج رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری محسن نیازی،الهام شفایی مقدم سمجش کیفیت خدمات آموزشی در آموزشگاه های رانندگی محسن اکبری،پرویز آهی،سید حسن آل...
سال چهارم-شماره 14-پاییز 1394 صاحب امتیاز :
تاثیر شدت خطرپذیری انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بروز سوانح ترافیکی در ایران محمدرضامهماندار، حمیدسوری،یداللهمحراب ی شناسایی و ارائه پارامترهای مؤثر در امدادرسانی شبکه حمل...
سال چهارم-شماره 15-زمستان 1394 صاحب امتیاز :
اثرسنجی تجربه رانندگی در زمان درک خطرات ترافیکیب ا استفاده از آزمو نهای پویایی درک از خطر مینا محمودی، محمود صفارزاده، مسعود طبیبی اثربخشی بسته آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر س...
1 2 3 4