پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

فصلنامه های علمی پژوهشی راهور بازگشت »

سال اول - شماره3 - زمستان 1391 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
عوامل مؤثر بر افزايش فرهنگ ايمني جاده اي ايران ، بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران ، بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضی...
سال اول - شماره2- پاییز 1391 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
بررسی ارتباط بین عوامل بازدارنده و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، بررسي وضعيت چرخش در افراد چپ دست و راست دست به منظور ارائه پیشنهاد در رفتار رانندگی ، بررسي وضعيت چرخش در افر...
سال اول - شماره1- تابستان 1391 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها ، شناسايي و اولويت بندي عوامل مديريت منابع انساني مؤثر بر ارتقای کارآيي کارکنان ، کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در...
سال پنجم-شماره 17-تابستان 95 صاحب امتیاز :
ارزیابی تاثیر ثانیه شمارهای معکوس چراغ راهنمایی بر رفتار رانندگان :محمود صفارزاده,بابک میربها,عماد ایرانشاهی-ارزیابی عوامل موثر در ایمنی عبور دانش آموزان از معبرهای برون شهری فرشید...
سال پنجم-شماره 18-پاییز 1395 صاحب امتیاز :
پیش بینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران  اسکندر مومنی ،حمیدرضا حیدری ، بررسی نقش سامانه های هوشمند در کاهش تلفات انسانی در بزرگراه های شهر ته...
1 2 3 4