پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

فصلنامه های علمی پژوهشی راهور بازگشت »

سال سوم - شماره8- بهار 1393 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
بررسی عوامل اجتماعی و روان شناختی مؤثر بر قانون گریزی از قوانین راهنمایی و رانندگی ، ارزيابی تأثير اجتماعی پروژه يک طرفه کردن خیابان امام خمینی بابل ، بررسي چگونگي فرهنگ سازي و آ...
سال دوم - شماره7- زمستان 1392 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
بررسی عوامل اجتماعی و روان شناختی مؤثر بر قانون گریزی از قوانین راهنمایی و رانندگی ، ارزيابی تأثير اجتماعی پروژه يکطرفه کردن خیابان امام خمینی بابل ، بررسي چگونگي فرهنگسازي و آمو...
سال دوم - شماره6- پاییز 1392 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
تعیین شاخص حواس پرتی بر اثر تابلوهای تبلیغاتی در راههای برون شهری ، رابطه سبک های دلبستگی و حرمت خود با ارتکاب تخلفات رانندگی رانندگان مرد ، اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش واکنش...
سال دوم - شماره5- تابستان 1392 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
بررسی تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی ، بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانونگرایی رانندگان ، ارائه روشی برای تحلیل حساسیت پارامترهای ش...
سال دوم - شماره4 - بهار 1392 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری شهر زنجان ، بررسی ارتباط بین مصرف رسانه ای بر بهبود فرهنگ ترافیک شهروندان اصفهانی ، بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی تردد موتورسیکلت ها ، ...
1 2 3 4