پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

فصلنامه علمی ترویجی راهور بازگشت »

سال سیزدهم.شماره 36.زمستان 95 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
عناوین مقالات : 1-پیش بینی تعداد تلفات در تصادفات درون شهری و برون شهری استان تهران 2-بررسی میزان رضایت شهروندان از کیفیت خدمات الکترونیکی پلیس راهور ناجا 3-نهادهای تاثیر گذار و...
سال دوازدهم- شماره 29 – بهار 1394 صاحب امتیاز :
رابطه بین ویژگی ها و تیپ شخصیتی رانندگان با سابقه تصادفات، مروری بر مفهوم رویدادهای نزدیک به تصادفات و کاربرد آن در تحلیل ایمنی ترافیک، بررسی رابطه اضطراب و پرخاشگری با روان شناسی ...
سال یازدهم- شماره 28 – زمستان 1393 صاحب امتیاز :
طراحی تقاطع های غیرهم سطح نانو در مناطق متراکم شهری، اولویت بندی راهکارهای بهبود ایمنی عابران پیاده، افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه با روش بهینه سازی زاویه نصب پایه های گاردریل، برر...
سال یازدهم- شماره 27 – پاییز 1393 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
اولویت بندی معابر شهری برای آرام سازی ترافیک محلات مسکونی ، بررسی عوامل مؤثر در تصادفات عابران پیاده در شهر ارومیه ، بررسی روش های مدلسازی و اولویت بندی فنون یکپارچه ی حمل و نقل و ...
سال یازدهم - شماره 26 – تابستان 1393 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
اولویت بندی راه های استان تهران در شرایط بحران با استفاده از شاخص استحکام شبکه ، بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات ترافیکی عابران پیاده در ایران ، اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم استفاده ...
1 2 3 4 5 6 7 8