پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

فصلنامه های علمی پژوهشی راهور بازگشت »

سال پنجم.شماره 19.زمستان 95 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
عناوین مقالات : 1-رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی با استفاده از دوچرخه در سفرهای کوتاه درون شهری در اصفهان 2-ارزیابی تاثیر درج کلمات انگلیسی بر افزایش قابلیت خوانایی تابلوهای راهنما...
سال چهارم – شماره 12- بهار 1394 صاحب امتیاز :
عوامل روان شناختی موثر بر تصادفات رانندگی، بررسی رابطه بلندمدت بین تصادفات جاده ای و عوامل موثر بر آن، نقش واسطه ای سلامت عمومی، پرخاشگری و خطرپذیری در پیش بینی رفتار رانندگی، نقش ...
سال سوم – شماره 11- زمستان 1393 صاحب امتیاز :
عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف، مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از تصادفات، مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر برگرایش رانندگان به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، اثربخشی آموزش برن...
سال سوم – شماره 10- پاییز 1393 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
تبیین جامعه شناختی قانون گریزی رانندگان وسایل نقلیه سبک ، بررسی آثار قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات ، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان م...
سال سوم - شماره9- تابستان 1393 صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
رابطه بین رفتارهای پرخطر رانندگی و گرایش به قانون گریزی در میان رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شهری شهرستان زنجان در سال 1392 ، اولویت بندی راه های استان تهران در شرایط بحران با ا...
1 2 3 4