پایگاه جامعه اندیشمندان ترافیک

آشنایی با جامعه

آخرین تغییر ۷ بهمن ۱۳۹۴

جامعه انديشمندان ترافيك كشورطبق اساسنامه 9 ماده اي در تاريخ 86/5/3 برای نیل به اهداف ذیل به تصویب رسید.

 

جامعه انديشمندان ترافيك كشور

 

جامعه انديشمندان ترافيك كشورطبق اساسنامه 9 ماده اي در تاريخ 86/5/3 برای نیل به اهداف ذیل به تصویب رسید.

این جامعه با هدف اصلي جذب، حمايت، تشكل و سازماندهي نيروهاي نخبه، كارآمد و متخصص ازميان اقشار و گروه هاي مختلف دانشگاهي و اجتماعي و جلب مشاركت آنها در برنامه ريزي هاي مؤثر براي از بين بردن مشكلات ترافيكي كشور مشغول فعاليت گرديد.

 

ارکان جامعه انديشمندان ترافيك كشور

 

1- رئيس جامعه

2- نايب رئيس

3-دبير جامعه 

4- دبير دوم

5- سه عضو اصلي ديگر به انضمام سه نفر به عنوان اعضاي علي البدل

6- مدير گروه هاي تخصصي هفت گانه

 

اهداف جامعه انديشمندان ترافيك كشور

 

جامعه انديشمندان ترافيك كشور، در راستاي تأمين رفاه، امنيت و آسايش همه هموطنان مي كوشد تازمينه هاي ذيل را فراهم آورد:

1- حمايت همه جانبه از نخبگان و متخصصان

2- تسهيل تبادلات علمي –پژوهشي نخبگان

3- ايجاد فرصت هاي مطالعاتي

4- همكاري و هماهنگي با سازمان هاي ذيربط

5- جذب و ترغيب نيروهاي شايسته و اعضاء هياُت علمي دانشگاه ها و مراكز علمي

6- انجام پژوهشهاي راهبردي و كاربردي

 

حیطه فعالیت جامعه انديشمندان ترافيك كشور

 

زمينه ها:

  فني و مهندسي

  امداد و نجات

 مديريت و كنترل

  ارزيابي هاي ترافیکی

 ارزيابي هاي حقوقي و ترافیکی

 

گروه هاي تخصصي:

 

اصلاح فرايند ارائه خدمات ترافيكي (جناب آقای علی فرجی)

ترافیک، فرهنگ و رفتارها (دکتر غلامرضا شیران)

سلامت و ترافیک (دکتر حمید سوری)

فناوري اطلاعات (دکتر محمدرضا احدی)

فني مهندسي و استانداردها (دکتر یوسف حجت)

قوانین و مقررات (دکتر امیر جعفرپور)

مديريت عمليات ترافيك و اجرای مقررات (دکتر کامران رحیم اف)